Kościół – Ciało Chrystusa

Kościół – Ciało Chrystusa

Ciało Chrystusa jest następną fundamentalną doktryną ważną dla duchowego rozwoju Kościoła. Kościół jest – zgodnie z objawieniem przekazanym przez apostoła Pawła (1 Kor. 12:27; Ef. 1:22-23) – Ciałem Chrystusa. Aby było to w pełni rzeczywistością i, ponad wszystko, rzeczywistą praktyką, Kościół musi być połączony z Głową, Panem Jezusem. Jezus nie może być uznawany wyłącznie za noszącego tytuł „Głowy”, ale raczej musi zaistnieć środowisko, gdzie może naprawdę rządzić Swoim Kościołem. Kościół musi więc być gotowy do otrzymywania Jego poleceń (objawionych za pomocą duchowych darów) i być im posłuszny. „Wierzyć i być posłusznym wszystkiemu, co On zarządzi”, jak mówi stary hymn.

Aby Kościół był gotowy na przyjęcie instrukcji od Pana Jezusa, trzeba go zorganizować jak Ciało w sposób przedstawiony w 12. rozdziale 1. Listu do Koryntian i w Liście do Efezjan 4:1-16. Każdy członek ma swoją funkcję i wiernie ją wypełnia. A wszystkie członki są budowane za pomocą duchowych darów i działań pięciorakich służb.

W zdrowym ciele różne części czy organy polegają na mózgu, aby mogły działać. Żadna część nie robi niczego bez konkretnego polecenia Głowy. Tak samo dzieje się w Ciele Chrystusa. Pan Jezus objawił Swoją wolę wobec członków i Kościołów. W tym celu posłał Ducha Świętego (Jan 16:13-14).

W normalnym ciele każda część została stworzona, by zajmować przeznaczone jej miejsce w większej całości – Ciele. Żaden członek nie wybiera również swojego własnego miejsca w Ciele Chrystusa. Pan Bóg przy pomocy Ducha Świętego umieszcza członki w Ciele według swojej woli (1 Kor. 12:18, 28); a ten wybór zostaje potwierdzony przez kierownictwo Kościoła (pastorów i starszych). Podporządkowanie się każdego wiernego członka rządowi Kościoła jest właściwe – zostało to ustanowione przez Pana.

Kościół składa się z wiernych członków i pracowników, którzy pragną być posłuszni wszystkim zarządzeniom i wskazówkom dla Jego pastorów. Wiara i wierność są dwoma cechami, które charakteryzują Kościół i które wyróżniają prawdziwego wierzącego. Wierność oznacza posłuszeństwo rozkazom Pana w Słowie Bożym i wskazówkom dotyczącym codziennego życia Kościoła. Właściwe dla przywódców Kościoła (pastorów i starszych) jest, by uczyli Kościół, że każdy członek powinien brać udział w budowaniu Kościoła przez wierne wypełnianie obowiązków, jakie Pan wyznaczył każdej osobie w Ciele.