Moc krwi Jezusa

Moc krwi Jezusa

Aby Kościół miał owoc pełnej ochrony, duchowe życie i wspólnotę z Bogiem, konieczne jest, by wiedział, jak używać nadzwyczajnego środka duchowego, który Pan oddał do naszej dyspozycji: krew Jezusa. Krew Jezusa zbyt często była jedynie doktryną, którą Kościół wyznaje, ale nie żyje. Nie żyjąc zgodnie z tą doktryną, Kościół pozbawił się wielu błogosławieństw, które miał do swojej dyspozycji, tylko dzięki mocy krwi Pana Jezusa.

Słowo Pana uczy, że trzeba prosić, aby móc otrzymać: „proście, a będzie wam dane” (Łk. 11:9-10). Pan pragnie przekazać Kościołowi niezliczone błogosławieństwa, ale trzeba poprosić, aby Pan ich udzielił. Przez wiarę otrzymujemy Boże obietnice, które można znaleźć w Piśmie Świętym (Heb. 11:1,6). W ten sam sposób, w jaki Pan Jezus nauczył nas prosić o Ducha Świętego (Łk. 11:13), powinniśmy prosić o błogosławieństwa, które płyną dzięki krwi przelanej przez Jezusa na Kalwarii.

Jakie to są błogosławieństwa? Zwykle Kościół zdaje sobie sprawę przynajmniej z tego, że Pan przelał swoją własną krew dla naszego „zbawienia”, czy też, byśmy narodzili się na nowo. Jednakże zbawienie obejmuje więcej niż tylko nowe narodzenie – jest kontynuowane przez życie w uświęceniu. Pismo Święte zachęca nas do realizacji naszego zbawienia z bojaźnią i drżeniem. Słowo Boże ukazuje nam także, że krew Jezusa została przelana, by przynieść następujące błogosławieństwa – które zbawienie obejmuje – do naszego chrześcijańskiego życia:

1. Oczyszczenie z naszych grzechów (1 Jan 1:7). Niewątpliwie, tak samo jak powinniśmy wyznać nasze grzechy, aby otrzymać przebaczenie, wierzymy, że krew Jezusa oczyszcza nas z wszystkich grzechów. Usuwa ona wszystkie przeszkody, które utrudniają naszą relację z Panem.

2. Wspólnotę z Panem (Heb. 10:19:22). Słowo objawia nam, że możemy teraz śmiało wkraczać do Miejsca Najświętszego, innymi słowy: znaleźć się w Obecności Pana – przez krew Baranka. Dlatego możemy błagać Pana, by usunął przeszkody w naszej relacji, czy to w naszym duchu, czy duszy (umyśle, emocjach), tak abyśmy mieli doskonałą wspólnotę z Panem.

3. Zwycięstwo nad przeciwnikiem (Obj. 12:11). Wiemy, że pokonamy naszego wroga na końcu przez „krew Baranka” i przez słowo swojego świadectwa. Powinniśmy wykorzystywać naszą wiarę płynącą z tej obietnicy w chwilach, kiedy borykamy się z trudnościami, a Pan zamanifestuje moc krwi Jezusa w naszym życiu i udzieli nam zwycięstwa, którego potrzebujemy.

4. Ochrona przed przeciwnikiem. (Wyj. 12:23). Nasze zwycięstwo obejmuje ochronę, jak pokazuje wyjście Izraela z Egiptu. Niszczyciel nie mógł wejść do domów Izraelitów ani zabić ich pierworodnych, ponieważ, kiedy widział krew, był zmuszony „ominąć” te domy. Z tego powodu, kiedy w modlitwie prosimy Pana, by pokrył nas krwią Jezusa, jesteśmy chronieni przed atakami przeciwnika w każdej sytuacji, wliczając w nie początek każdego nabożeństwa czy spotkania. W ten sposób unikamy manifestowania fałszywych darów między nami.

5. Wolność od złych nawyków, wad i nieodpowiedniego zachowania (1 Ptr. 1:18-19). Słowo potwierdza, że zostaliśmy uwolnieni przez krew Pana Jezusa od prowadzenia pustego sposobu życia przekazanego nam przez naszych przodków. W związku z tym, kiedy jakiś wierzący ukazuje, że ciągle jest w szponach jakiegoś typu zachowania, które przynosi Panu hańbę, możemy się modlić, opierając naszą wiarę na tym wersecie Pisma, który gwarantuje nam zwycięstwo w tej walce przez krew Jezusa.

Krew Jezusa jest blisko związana z działaniem Ducha Świętego. Powód jest prosty: Duch może działać tylko w oparciu o Dzieło dokonane przez Pana Jezusa na krzyżu Kalwarii, przelania jego najdroższej krwi; innymi słowy, oddania życia za nasze grzechy. W Księdze Kapłańskiej czytamy, że życie jest we krwi. W ten sam sposób, życie wieczne jest we krwi Jezusa. Pan powiedział nam, że jeżeli nie będziemy pili jego krwi, nie możemy mieć duchowego życia. Wkrótce potem wyjaśnił, że słowa, które powiedział, były duchem i życiem. Rozumiemy lekcję: kiedy Duch Święty działa w naszym życiu, przekazuje życie, które jest we krwi Jezusa, życie wieczne, które Pan Jezus pozyskał dla nas, przelewając swoją krew za nasze zbawienie.

Tak jak krew Jezusa krążyła w fizycznym ciele Pana Jezusa w czasie jego życia na ziemi, dając życie każdej z jego komórek, Duch Święty działa dzisiaj w Kościele, docierając do każdego członka Ciała, przekazując życie wieczne każdemu z nas, aplikując Słowo Boże w naszych sercach. Kiedy modlimy się, by Pan dał nam jakieś konkretne błogosławieństwo (jak te wspomniane wcześniej), opieramy się w tym na mocy krwi Jezusa, a Pan posyła Ducha Świętego, który dokonuje błogosławieństwa, jakiego pragniemy. Dzieje się tak przez krew, którą za nas wylał; każde błogosławieństwo jest oparte na dziele dokonanym przez Pana Jezusa na krzyżu Kalwarii.

Krew Jezusa została przelana jedynie raz na krzyżu Kalwarii, ale ciągle pokrapia Boże sługi – tych, którzy zostali wybrani „ Według powziętego z góry postanowienia Boga, Ojca, poświęconych przez Ducha ku posłuszeństwu i pokropieniu krwią Jezusa Chrystusa” (1 Piotr. 1:2). Alleluja!